دل

ایوان بند

قد رعنای تورو بس تماشا کنم دلبر میکشد مرا چرا حاشا کنم ♩♬♫♪ ما نشسته در نظر نظرم چون تویی !!..!! در دم مجنون شده ام خبرم چون تویی از توی دردانه چه نازی میکشد دل یک سره جانم را به بازی میکشد دل ♩♬♫♪ رنگ به رخساره نمانده دگر از عشق !!..!! از توی دردانه چه نازی میکشد دل یک سره جانم را به بازی میکشد دل ♩♬♫♪ رنگ به رخساره نمانده دگر از عشق !!..!! تا تورو دیدم عشق یادم رفت هرچه اندوخته ام دادم رفت ♩♬♫♪ حکم هر بازی دل که تا براندازی دل !!..!! تو خودت میدانی خوب میسازی دل از توی دردانه چه نازی میکشد دل یک سره جانم را به بازی میکشد دل ♩♬♫♪ رنگ به رخساره نمانده دگر از عشق !!..!! از توی دردانه چه نازی میکشد دل یک سره جانم را به بازی میکشد دل ♩♬♫♪ رنگ به رخساره نمانده دگر از عشق !!..!!

نظرات شما

شاید بپسندید