ایران

آرمین زارعی

هی من و تو به هم وصلیم ، هی هی الگوی هر نسلیم دیگه وقتشه سکوتو بشکنم به عشقِ ایران و کشورم وقتشه همه بشنون صدامو دیگه انقد به سکوتم کش ندم هی من و تو به هم وصلیم ، هی هی ، الگوی هر نسلیم هی ، برنده توو هر تصمیم هی ، قویه از بس تیم هی من و تو به هم وصلیم ، هی هی الگوی هر نسلیم هی ، برنده توو هر تصمیم هی ، قویه از بس تیم به عشقِ ایران ، به عشقِ مردُم به عشقِ من ، تو ما هر دو به عشقِ روزایِ خوبِ آینده به عشقِ هر کی که پایبنده به ایران ، پرچم کشور به عشقِ همه هواداریی که عشقن به عشقِ همه آدما که توو هر قشرن میخونیم به عشقِ اونا که نورِ چشمن هی من و تو به هم وصلیم ، هی هی الگوی هر نسلیم هی ، برنده توو هر تصمیم هی ، قویه از بس تیم هی من و تو به هم وصلیم ، هی هی الگوی هر نسلیم هی ، برنده توو هر تصمیم هی ، قویه از بس تیم به اعتراضِ دشمن ، میره بالا مشتم بهمون حسِ غرور میده این پرچم خوش رنگ به آرامشِ روحیم ، با سربازایِ توو تیم یه ایران پشتِ هم متحد ، سفته بندِ پوتین هی من و تو به هم وصلیم ، هی هی الگوی هر نسلیم هی ، برنده توو هر تصمیم هی ، قویه از بس تیم هی من و تو به هم وصلیم ، هی هی الگوی هر نسلیم هی ، برنده توو هر تصمیم هی ، قویه از بس تیم

نظرات شما

شاید بپسندید