چتر

سامان جلیلی

من و يه حال بد که اونم تو داديا آره خودت منو کشوندي تو اين بازيا نميره اين دلم که تو باهاش مي سازيا بميره اين دلم که با همه چي راضيا هميشه مال من عشق من تو باشيا بگو که جايي من نباشمم نميريا بگو که ميشه باشيم تا ابد دوتاييا بگو که دور نميشي با همه حواشيا من دلم به چي خوشه کي هوام و داره هيشکي واسه من نموند و هيشکي وقت نداره من دلم به چي خوشه ازم شدي تو خسته ساده تر بگم خدايي هيشکي ني رو دستت اگه روز شم تو شبا بيداريا اگه بارون شم تو چتر داريا اگه نور باشم تو تاريکيا بذار رود شم تو دريا شيا من آروم باشم تو جنگ داريا اگه خير باشم تو شر داريا چه باشم نباشم تو آزاديا بذار رود باشم تو درياشيا من دلم به چي خوشه کي هوام و داره هيشکي واسه من نموند و هيشکي وقت نداره من دلم به چي خوشه ازم شدي تو خسته ساده تر بگم خدايي هيشکي ني رو دستت من دلم به چي خوشه کي هوامو داره هيشکي واسه من نموند و هيشکي وقت نداره من دلم به چي خوشه ازم شدي تو خسته ساده تر بگم خدايي هيشکي ني رو دستت

نظرات شما

شاید بپسندید